Algemene Voorwaarden - Flex Oefentherapie
15056
page-template-default,page,page-id-15056,bridge-core-3.1.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15746

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. In deze voorwaarden wordt onder ‘de oefentherapeut’ verstaan alle oefentherapeuten werkzaam voor Flex Oefentherapie, gevestigd te Helmond aan de Mierloseweg 132. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
  2. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de oefentherapeut opdracht geeft tot behandeling.
  3. In deze voorwaarden wordt onder de ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen cliënt en oefentherapeut.
  5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de oefentherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de oefentherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen de oefentherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de oefentherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  2. De oefentherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

 1. Toestemming
  1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling toestemming daartoe aan de oefentherapeut.
  2. De oefentherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de oefentherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De oefentherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de oefentherapeut.
  4. In het geval de cliënt toestemming weigert dan wel intrekt zal de oefentherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

 

 1. Informatie

De cliënt dient de oefentherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

 1. Tarieven en zorgverzekering
  1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
  2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

 1. Betaling
  1. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de oefentherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de oefentherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
  2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  3. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  4. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt is deze in verzuim. De oefentherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De oefentherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te doen nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
  5. Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot oefentherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de oefentherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de oefentherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  7. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de oefentherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

 1. Annulering
  1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de oefentherapeut te melden.
  2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de oefentherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de oefentherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of diens e-mailbericht door de oefentherapeut wordt ontvangen.

 

 1. Oefentherapeuten in opleiding

Soms zal er bij uw behandeling een stagiair aanwezig zijn. Ook kan het voorkomen dat u door een stagiair behandeld wordt. Dit gebeurt altijd in samenwerking en onder toezicht van de oefentherapeut, zodat de kwaliteit van uw behandeling gewaarborgd blijft.

 

 1. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de oefentherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de oefentherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De oefentherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de oefentherapeut.

 

 1. Klachten
  1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de oefentherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de oefentherapeut. De oefentherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici (klachtenloketparamedici.nl).

 

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 1. Toepasselijk recht

Op de tussen de oefentherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Wijziging
  1. De oefentherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekenmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.