Privacyverklaring - Flex Oefentherapie
15054
page-template-default,page,page-id-15054,bridge-core-3.1.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15746

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Flex Oefentherapie. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

 

Flex Oefentherapie, gevestigd aan de Mierloseweg 132, 5707 AR te Helmond, kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, omdat u gebruikt maakt van de diensten van Flex Oefentherapie.

Flex Oefentherapie verwerkt ook persoonsgegevens die worden verstrekt via de website www.flexoefentherapie.nl en persoonsgegevens die wij ontvangen van verwijzers en andere partijen, zoals zorginstellingen, therapeuten e.d. met verzoek tot behandeling.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring of de beveiliging van door Flex Oefentherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met u behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@flexoefentherapie.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06 43 791 762.

 

 

Praktijk Flex Oefentherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam, achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • Medische gegevens
 • Naam huisarts/andere zorgverleners
 • Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • In geval van een behandeling: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende persoon, en/of op basis van toestemming van de betrokkene voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • In geval van andere verwerkingsactiviteiten: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, of die van een derde. Dit met name bij verwerking van gegevens bij het gebruik van onze website.

 

Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van oefentherapeutische zorg
 • Het maken van een behandeldossier
 • Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; het verbeteren van onze dienstverlening

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

De gegevensverwerking

 • Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens.
 • Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
 • Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 • Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Rechten

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@flexoefentherapie.nl. Praktijk Flex Oefentherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

 • Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 • Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 • In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 • Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Social Media

Flex Oefentherapie gebruikt social media om volgers te informeren en enthousiasmeren. Hiervoor heeft u toestemming gegeven aan het betreffende platform (Facebook, Instagram, Zorgkaart etc). Indien wij een foto of quote van u willen gebruiken zullen we hier expliciet en schriftelijk toestemming voor vragen.

 

Beveiliging

Praktijk Flex Oefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Flex Oefentherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

 

Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.flexoefentherapie.nl informeren.

 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring of de beveiliging van door Flex Oefentherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Praktijk Flex Oefentherapie via info@flexoefentherapie.nl of de onderstaande contactgegevens.

 

 

Contactgegevens

Mierloseweg 132, 5707 AR Helmond

06 43 791 762

info@flexoefentherapie.nl

 

KvK: 69518351